HVEM ER VI?

Lidt om os

Målgruppe

Foreningen henvender sig primært til mennesker med psykiske vanskeligheder.
 

Formål og aktiviteter

Foreningens formål er at skabe en bred vifte af tilbud med sociale og idrætslige aktiviteter samt netværksskabende arrangementer. Foreningen lægger stor vægt på, at alle aktiviteter foregår i et socialt trygt og stabilt miljø, der bygger på frivillige kræfter.

Foreningen har flere ugentlige aktiviteter på programmet. Og der kommer løbende nye til. Aktiviteterne pt. er: Svømning, gå/løbehold, styrketræning, gåtur i naturen, badminton, yoga.

Derudover afholdes netværksskabende arrangementer eksempelvis sommerfest, oplæg/foredrag, interessante ture.

Foreningen arbejder hele tiden på at få nye og spændende hold/aktiviteter, samt andre sociale tiltag, som har interesse for medlemmer og frivillige

Vores Vedtægter

Vedtægter for Forening Vejen Frem Næstved

Som vedtaget på generalforsamling den 23/4 2018


§ 1 - Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Vejen Frem Næstved.

 Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Næstved kommune.

 

§ 2 - Formål

 Stk. 1: Foreningens formål er at samle interesserede, til sociale og idrætslige aktiviteter, samt sundhedsfremmende arrangementer. Alle foreningens aktiviteter foregår i et socialt trygt og stabilt miljø. Målgruppen er blandt andet mennesker med psykiske vanskeligheder.

 

§ 3 - Medlemsforhold

 Stk. 1: Som medlem kan enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter, optages.

 Stk. 2: Indmeldelse sker skriftligt. For medlemmer under 18 år, skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge.

 Stk. 3: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter.

 Stk. 4: Medlemmerne er berettiget til at møde på generalforsamlingen og stemme om forslag, der rejses på generalforsamlingen.

 Stk. 5: Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.

 Stk. 6: Medlemskontingentet kan betales én gang årligt, eller delt op og betales halvårligt.

 Stk. 7: Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

 Stk. 8: Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere et medlem, som ikke opfylder betingelserne for medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen. Beslutning om ekskludering af et medlem af foreningen træffes i bestyrelsen med 2/3 flertal efter samme procedure som vedtægtsændringer. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

§ 4 - Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Simpelt flertal er afgørende, der kræves dog mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsændring. For at den ordinære generalforsamling skal afholdes lovligt, skal der indkaldes hertil skriftligt, med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar/marts.

Stk. 3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for pågældende år.

Stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens fremmødte medlemmer over 18 år. Medlemmer under 18 år kan stemme via forældre eller værge. Medlemmernes stemmer vægtes lige. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagter.


§ 5 - Indkaldelse til generalforsamling

Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres som minimum via hjemmeside, foreningens facebookside og nyhedsbrev til medlemmerne.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Godkendelse af dagsorden

4.     Valg af stemmetællere

5.     Bestyrelsens/formandens beretning

6.     Godkendelse af årsregnskab

7.     Fastsættelse af kontingent

8.     Budget for kommende år til godkendelse

9.     Indkomne forslag

10.  Valg i henhold til § 7, stk. 3-6

11.  Valg af min. 2 bestyrelsessuppleanter

12.  Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

13.  Evt.

Stk. 4: Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres til protokol.

§ 6 - Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.          

§ 7 - Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen er på mindst 5 og højest 9 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

På det førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen en formand, en næstformand og en kasserer. Dette møde afholdes senest 3 uger efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte opgaver.

Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3: Formand og 1 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Stk. 4: Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.

Stk. 5: Valg af suppleanter.

Stk. 6: Revisor og revisor suppleant.

Stk. 7: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heriblandt formanden.

Stk. 9: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende.

Stk. 10: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.

§ 8 - Tegningsregler

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden og kasser.

Bestyrelsen er bemyndiget til:

  • ”At udpege et eller flere medlemmer til enten alene, eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue, samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.”
  • ”At udpege et eller flere medlemmer til alene, eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, samt til at indgå kontrakter herom”
  • ”At meddele prokura”

Ved økonomiske dispositioner over 5.000 kræves underskrift af formand og kasserer i foreningen. Låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

 § 9 - Hæftelse

Stk. 1: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 10 - Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.

Stk. 2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, valgt på generalforsamlingen jf. § 7 stk.6. Er valgte revisor ikke til rådighed, benyttes revisorsuppleant ligeledes valgt på generalforsamlingen jf. § 7. stk. 6.

Stk. 4: Kassereren inkasserer kontingent og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.  

                                                                         

§ 11 - Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægter kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.§ 12 - Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.

Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3: Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen til sociale, idrætslige og sundhedsfremmende arrangementer for mennesker med psykiske vanskeligheder i Næstved kommune.

Indkaldelse til Generalforsamling 2024